แพกเกจทัวร์

ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง : ช่องเม็ก – ปากเซ – ปราสาทหินวัดภู

 • ….00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย พร้อมทีมงาน Staff คอยอำนวยความสะดวก สนุกสนานร้องเพลงคาราโอเกะบนรถ มีบริการกาแฟ โอวัลติน น้ำขิง น้ำเปล่า น้ำอัดลม ขนม ไว้คอยบริการท่าน
 • 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่อุบลฯ รับประทานอาหารเช้า(1)และทำภารกิจส่วนตัว
 • 08.00 น. ถึงด่าน ตม. ช่องเม็ก ตรวจเช็คเอกสารผ่านแดน (Border Pass) จากนั้นเดินทางต่อเพื่อไป ชมปราสาทหินวัดภู
 • 09.30 น. นำท่านชม ปราสาทหินวัดภู ศาสนสถานโบราณ และชมแท่นบูชายันต์มนุษย์ ศิวะลึงค์ธรรมชาติ “ภัทเรศวร” และความงดงามแห่งต้น ลีลาวดี หลากสีสัน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อผ่านสะพานแขวน ลาว – ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ
 • 12.00 น. พักรับประทานอาหากลางวัน(2)จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
 • 14.30 น. ถึงเมืองปากเซ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักพาเลท หรือ เทียบเท่า
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(3) พร้อมงานเลี้ยงและกิจกรรมนันทนาการจากทางทัวร์
 • 22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ นอนหลับฝันดี หรือ ท่องราตรีเมืองปากเซตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง : ปากเซ – เมืองโขง (น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง )

 • 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ที่พัก
 • 07.00 น. ออกเดินทางไปเมืองโขงเพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกหลี่ผี นำท่านล่องเรือสู่ เกาะดอนคอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกหลี่ผี ลัดเลาะแก่งกลางมหานทีสีพันดร เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ เป็นบริเวณพิพาท ที่ทำให้ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส จากนั้นขึ้นรถ 5 แถว แล้วเดินทางต่ออีกนิด เพื่อชมความงดงามของน้ำตกหลี่ผีซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อกระฉ่อนโลก
 • 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(5)
 • 13.00 น. เดินทางต่อเพื่อ ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัส สายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่างกระโจนกระทบแผ่นหินหลากหลายความงดงาม จนได้รับสมยานามว่าเปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชีย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
 • 17.00 น. ถึงเมืองปากเซ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักพาเลท ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(6)
 • 20.00 น. ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดี หรือ ท่องราตรีเมืองปากเซตามอัธยาศัย


วันที่สามของการเดินทาง : ปากซอง (น้ำตกตาดเยือง ,น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกผาส้วม)

 • 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก
 • 08.00 น. เก็บสัมภาระขึ้นรถออกเดินทางไปเมืองปากซองเพื่อชมน้ำตกตาดเยือง ตาดฟาน สายน้ำจากภูเขาเทวดา ใสสะอาดตกจากหน้าผาสูงชัน ลดลั่นตามหน้าผา ประดับด้วยกล้วยไม้ที่มีอยู่ 7 ชั้น สวยงามมาก
 • 10.00 น. ถึงอุทยานบาเจียง น้ำตกผาส้วม เชิญทุกท่านเดินชมบรรยากาศ หลากหลายความงดงามของน้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือมนุษย์ ชมน้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่า ใกล้กัน และแวะชมหมู่บ้านจำลองชนเผ่า 5 เผ่า ที่จัดสร้างแสดงไว้ดูวิธีการแกล้งครกจกสาว บนบ้านที่มีเสาเดียวของหนุ่มสาวในเผ่านั้นๆ
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)
 • 13.00 น. จากนั้นนำคณะเดินทางไปด่าน ตม.วังเต่า – ช่องเม็ก
 • 14.00 น. ถึงด่านวังเต่า ชมสินค้าปลอดภาษี(DUTY FREE) และ มีสินค้าจำหน่ายหลากหลาย อาทิ เช่น กระเป๋า ,เสื้อผ้า ,รองเท้า และ สินค้าพื้นเมืองของลาว ได้เวลาสมควรเดินทางต่อ(ตรวจเช็คเอกสารผ่านแดน) มื้อเย็นรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
 • 23.00 น. เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพและ ความสุข สิ้นสุดการเดินทาง

 

 

Date

23 มกราคม 2558

Categories

ต่างประเทศ

บริษัท ศรีอุทัยทัวร์ จำกัด

บริการเช่าเหมาบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ

โทร. คุณวินัย ใจแก้ว 081-955-3708 หรือ คุณยุพิน ใจแก้ว 081-360-0666 และ 089-845-3387

ข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล