แพกเกจทัวร์

เขาค้อ ภูทับเบิก ภูเรือ เชียงคาน

เขาค้อ ภูทับเบิก ภูเรือ เชียงคาน

เวลาการเดินทาง
วันแรก ออกเดินทาง
19.09 น. รถรอรับคณะที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่อุบลศรีอุทัยร์                                             
คอยอำนวยความสะดวก  ด้านสัมภาระสนุกสนานบนรถเดินทาง  พร้อมรับบริการอาหารว่าง
บนรถเดินทางร้องคาราโอเกะชมตลก- ภาพยนตร์ ออกเดินทาง ผ่านจ.ยโสธร    จ.ร้อยเอ็ด-
จ.สารคาม-จ.ขอนแก่น–อ.ชุมแพ–เขาค้อ
วันที่สอง เขาค้อ-ภูทับเบิก
04.00 น. รถสองแถวรอรับคณะทัวร์ที่ปั้มป.ต.ทอำเภอหล่มสัก                                                                                                                    
05.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านมุ่งสู่ ภูทับเบิกชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสัมผัสอากาศหนาว   ที่มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ1,768 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิประเทศมีความงดงามเป็น 
ที่กล่าวถึงเป็นความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธ์เย็นสบาย
ตลอดปีในตอนเช้ามีหมอกและกลุ่มเมฆมองเห็นเป็นทะเลหมอกตัดกับยอดภูสีเขียวเป็นแหล่งปลูก   
กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
06.30 น. รับประทานอาหารเช้ากาแฟ โอวัลตินปาท่องโก๋ข้ามต้มหมูเห็ดหอมที่สถานีอนามัยภูทับเบิก
13.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ไร่จันทร์แรมรีสอทร์
14.00 น. รถนำเที่ยวนำคณะมุ่งสู่พระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเขาย่าสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,100เมตรจัดสร้างโดยบรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านภายหลังการต่อสู้ด้วยอาวุธกับผกค.สิ้นสุดลงแล้วจึงได้รวบรวมทุนทรัพย์
ริเริ่มการก่อสร้างพระตำหนักเขาค้อขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นที่ทรงงานและแปรพระราชฐานมาประทับแรมในวโรกาสที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่เขาค้อ   
15.00 น. นำทุกท่านมุ่งสู่ร้านกาแฟโครงการหลวง(ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เพื่อชิมสดที่หอมอร่อย ห้องน้ำสะอาด และมีมุมถ่ายรูปที่สวยงามแห่งหนึ่ง
15.30 น. รถนำเที่ยวจะนำคณะทัวร์ทุกท่านมุ่งสู่หอสมุดพิพิธภัณฑ์หนังสือนานาชาติ  ซึ่งหอสมุดแห่งนี้เป็นขุคลังทางปัญญาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม นอกจากจะรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งแล้วยังอุดมไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว  และมีจุดชมวิวและมีมุมถ่ายรูปได้สวยงามมากแห่งหนึ่ง(หมายเหตุมีค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท)
16.00 น. นำทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิและอนุสรณ์สถาน ตั้งชื่อตามพันเอกอิทธิสิมารักษ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจากผกค.ในปีพ.ศ.2524บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่  ปืนใหญ่ขนาด105มม.จำนวน2กระบอกปืนใหญ่ขนาด155มม.ยิงได้ไกล11กิโลเมตร1กระบอกหลังการสู้รบปิดฉากลงในพ.ศ.2525(หมายเหตุมีค่าเข้าชมท่านละ 10 บาท)
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมสังสรรค์งานเลี้ยงสนุกกับคาราโอเกะพร้อมรับฟังนักร้องไมค์ทองจากทีมงานท่านเอง
23.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม เขาค้อ-ภูเรือ-เชียงคาน
07.00 น. อรุณรับฟ้าวันใหม่ ทำภารกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำทุกท่านเข้าชมและกราบไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรม                 
ผสมผสานทั้งแบบสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชน                         
ได้สักการะบูชายอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมา                          
จากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
09.00 น. นำทุกท่านสู่วัดถ้ำผาซ่อนแก้วเจดีย์พระธาตุผาแก้วมีรูปทรงวิจิตรงดงามด้วยการออกแบบและการเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกกระเบียดนิ้วรูปร่างขององค์เจดีย์สร้างเลียนแบบดอกบัวที่ซ้อนกัน7ชั้นเพื่อถวายแด่องค์พระพุทธเจ้าสีสันที่สดใสของเจดีย์เกิดจากการนำกระเบื้องสีถ้วยชามเบญจรงค์มุกลูกปัดแก้วแหวนเงินทองสิ่งมีค่าต่างๆตลอดจนเซรามิคหลากสีสันมาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม
10.30 น. นำทุกท่านสู่ร้าน OTOP มะขามทอง เพื่อเลือกซื้อเลือกชมสินค้าOTOP ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และผักสดผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมชมผลิตภัณฑ์ของฝากจากไร่กำนันจุล เช่น ปลาส้มไร่กำนันจุล พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง
11.00 น. เดินทางไปยังด่านช้าย  นำคณะขึ้นชมวัดเนรมิตวิปัสนาที่ตั้งอยู่บนเนินเขาให้ท่านได้นมัสการ
พระพุทธชินราชจำลองชมสถาปัตยกรรม ภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลงสวยงามแปลกตาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงามแล้ว
12.00 น. นำคณะรับบริการอาหารเที่ยงณ.ร้านอาหารอ.ด่านช้าย
13.00 น. กราบนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุแห่งสัตย์วาจาเพื่อเป็นสักขีพยานของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระไชยาเชษฐากษัตริย์ แห่งกรุงศรีสัตยาคณหุต (เวียงจันทน์)
14.00 น. เข้าชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนตั้งอยู่ภายในวัดโพนชัยอ.ด่านซ้ายจ.เลยเป็นสถานที่เก็บ                                       
และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่สืบต่อกันมา
รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล                                                                     
ว่างานบุญผีตาโขนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวงที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่น
15.00 น. จากนั้น เดินทางเข้าชมและซื้อของฝากจากเมืองเลย ที่ร้านไวน์ชาโต้เลย
15.30 น. เข้าชมไร่ ทีเอสเอ เก็บภาพสวยกับแปลงไม้ดอกไม้ประดับไม้เมืองหนาวไม้ผลยักษ์ร่วมถ่ายถาพเป็นที่ระลึก
16.00 น. แวะชื้อของฝากจากภูเรือ อาทิเห็ดหอมสด ผักปลอดสารพิษ
16.30 น. เดินมุ่งสูอำเภอเชียงคานนำคณะเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. นำคณะเดินชมและซ๊อบปิ้งสินค้าพื้นเมือง ถนนคนเดินที่เชียงคาน
วันที่สี่ เชียงคาน-อุบลราชธานี
05.00 น. ตื่นเช้าทำภารกิจส่วนตัว เตรียมใส่บาตรณบริเวณหน้าที่พัก  สัมผัสความหนาวเย็นเดินเที่ยวชมวิถีชีวิต
ของคนเชียงคานยามเย็นที่ยังคงความน่ารักและมีเสน่ห์  เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน
12.30 น. นำคณะชมแก่งคดคู้ ชมบรรยากาศสองฝั่งไทย–ลาว รับบริการอาหารเที่ยง
13.00 น. นำคณะชิมและซ๊อบการผลิตมะพร้าวแก้วกลุ่มแม่บ้านร่วมใจ อ.เชียงคาน
14.00 น. รับบริการอาหารว่าง
18.30 น. แวะรับประทานอาหารเย็น .ร้านอาหาร จ.ขอนแก่น
02.00 น. เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

โปรแกรมนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Date

22 มกราคม 2558

Categories

เหนือ

บริษัท ศรีอุทัยทัวร์ จำกัด

บริการเช่าเหมาบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ

โทร. คุณวินัย ใจแก้ว 081-955-3708 หรือ คุณยุพิน ใจแก้ว 081-360-0666 และ 089-845-3387

ข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล